Sql Örnekleri

Veritabanı Filtreleme ve Sıralama

Veritabanı final sınavına çalışırken odaklanman gereken konulardan biri de filtreleme ve sıralama konusudur. Bu konuyu detaylı ve bol örnekle açıklayalım.

Filtreleme (WHERE)

WHERE ifadesi, SQL sorgularında veriyi belirli bir koşula göre filtrelemek için kullanılır. Genellikle SELECT, UPDATE, ve DELETE sorgularında kullanılır.

Örnek 1: Basit WHERE Kullanımı

SELECT * FROM Musteriler WHERE Sehir = 'Istanbul';

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki Sehir sütunu 'Istanbul' olan tüm satırları getirir.

Örnek 2: Çoklu Koşul Kullanımı (AND ve OR)

SELECT * FROM Musteriler WHERE Sehir = 'Istanbul' AND Ulke = 'Turkiye';

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki hem Sehir sütunu 'Istanbul' olan hem de Ulke sütunu 'Turkiye' olan tüm satırları getirir.

SELECT * FROM Musteriler WHERE Sehir = 'Istanbul' OR Sehir = 'Ankara';

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki Sehir sütunu 'Istanbul' veya 'Ankara' olan tüm satırları getirir.

Örnek 3: LIKE Kullanımı

SELECT * FROM Musteriler WHERE MusteriAdi LIKE 'A%';

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki MusteriAdi sütunu 'A' harfi ile başlayan tüm satırları getirir.

Örnek 4: IN Kullanımı

SELECT * FROM Musteriler WHERE Sehir IN ('Istanbul', 'Ankara', 'Izmir');

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki Sehir sütunu 'Istanbul', 'Ankara' veya 'Izmir' olan tüm satırları getirir.

Örnek 5: BETWEEN Kullanımı

SELECT * FROM Siparisler WHERE SiparisTarihi BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-12-31';

Bu sorgu, Siparisler tablosundaki SiparisTarihi sütunu 2024 yılı içindeki tüm satırları getirir.

Örnek 6: IS NULL Kullanımı

SELECT * FROM Musteriler WHERE Telefon IS NULL;

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki Telefon sütunu NULL olan tüm satırları getirir.

Sıralama (ORDER BY)

ORDER BY ifadesi, sorgu sonucunu belirli bir sütuna göre artan (ASC) veya azalan (DESC) sırayla sıralamak için kullanılır. Varsayılan sıralama artandır.

Örnek 7: ORDER BY Kullanımı

SELECT * FROM Musteriler ORDER BY MusteriAdi ASC;

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki tüm satırları MusteriAdi sütununa göre artan sırayla getirir.

SELECT * FROM Musteriler ORDER BY MusteriAdi DESC;

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki tüm satırları MusteriAdi sütununa göre azalan sırayla getirir.

Örnek 8: WHERE ve ORDER BY Birlikte Kullanımı

SELECT * FROM Musteriler WHERE Sehir = 'Istanbul' ORDER BY MusteriAdi ASC;

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki Sehir sütunu 'Istanbul' olan tüm satırları MusteriAdi sütununa göre artan sırayla getirir.

Örnek 9: ORDER BY ile Çoklu Sütun Sıralama

SELECT * FROM Musteriler ORDER BY Ulke ASC, Sehir DESC;

Bu sorgu, Musteriler tablosundaki tüm satırları önce Ulke sütununa göre artan sırayla, sonra aynı Ulke içindeki satırları Sehir sütununa göre azalan sırayla getirir.

En Son